Regulamin rezerwacji pojazdu

Niniejszy regulamin określa zasady składania zamówienia w serwisie www.newrent.pl
Administratorem danych osobowych jest New Rent sp. j . z siedzibą we Wrocławiu (50-541), al. Armii Krajowej 6c/7, NIP: 8992789784, REGON 364357303

 1. Rezerwacja
  1. Rezerwacja pojazdu za pośrednictwem portalu następuje po:
   – wypełnieniu formularza rezerwacji dostępnego na stronie www.newrent.pl/rezerwacja/
   – akceptacji niniejszego Regulaminu oraz Warunków Umowy Najmu przez osobę zamawiającą
   – akceptacji zamówienia przez Wypożyczalnię. Wypożyczalnia przed akceptacją rezerwacji może wymagać od klienta dodatkowych informacji. np. danych osobowych, danych z dokumentu tożsamości, prawa jazdy, dokonania wpłaty opłaty rezerwacyjnej lub całości opłaty rezerwacyjnej.
   – potwierdzeniu rezerwacji przez Zamawiającego
  2. New Rent poinformuje drogą mailową, na wskazany w formularzu adres, o akceptacji lub braku akceptacji zamówienia w ciągu 24 godzin od jego otrzymania.
  3. Jeżeli po przyjęciu rezerwacji powstaną okoliczności, przez które wynajęcie samochodu uzgodnionej klasy okaże się niemożliwe, Wypożyczalnia dostarczy samochód klasy wyższej, z zastosowaniem identycznej stawki dobowej obowiązującej dla klasy pojazdu, którego dotyczyła rezerwacja. Nie wymaga to osobnego powiadamiania Klienta. Klient ma jednak prawo odstąpić od umowy w przypadku, gdy nie zgadza się na zmianę klasy pojazdu na inną. Wówczas Wypożyczalnia zwróci całość kwoty wpłaconej przez Najemcę.
  4. Natomiast, gdy nie ma możliwość zapewnienia Najemcy pojazdu wybranej oraz wyższej klasy, New Rent niezwłocznie poinformuje o tym fakcie zamawiającego. W takim przypadku Wypożyczalnia odstąpi od Umowy oraz zwróci Najemcy całość wniesionych opłat chyba, że Strony dojdą do porozumienia w sprawie wynajęcia pojazdu innej klasy.
 2. Anulowanie rezerwacji
  Do momentu odbioru pojazdu Klient może anulować rezerwację Pojazdu ze zwrotem odpowiednio:

  1. Opłat wniesionych przy składaniu zamówienia pod warunkiem złożenia oświadczenia o anulowaniu Rezerwacji, co najmniej na 7 dni przed uzgodnioną przez Strony datą wydania zamówionego pojazdu
  2. Opłat wniesionych przy składaniu zamówienia po potrąceniu opłaty rezerwacyjnej w wysokości 10% całej wpłaty, jeśli oświadczenie o anulowaniu Rezerwacji zostało złożone na krócej niż 48 godzin przed uzgodnioną przez strony datą wydania zamówionego pojazdu.
  3. Opłat wniesionych przy składaniu zamówienia po potrąceniu opłaty rezerwacyjnej w wysokości 30% całej wpłaty, jeśli oświadczenie o anulowaniu Rezerwacji zostało złożone na krócej niż 48 godzin przed uzgodnioną przez strony datą wydania zamówionego pojazdu.
 3. Płatność
  1. Płatności opłaty rezerwacyjnej lub całej opłaty za wynajem Zamawiający może dokonać po wypełnieniu formularza zamówienia przelewem na konto w Alior Bank 20 2490 0005 0000 4500 5303 6805
  2. Opłata rezerwacyjna jest bezzwrotna
 4. Odbiór pojazdu
  1. Samochód jest podstawiony Klientowi o godzinie oraz w miejsce wskazane przez niego w formularzu zamówienia lub uzgodnionym później.
  2. Odbioru samochodu, a tym samym zawarcia Umowy Najmu Pojazdu może dokonać zamawiający lub osoba wskazana przez niego w procesie rezerwacji i zaakceptowana przez wypożyczalnię
 5. Najemca
  Najemcą samochodu może zostać tylko osoba, która ma ukończone 21 lat, prawo jazdy uprawniające do poruszania się po Rzeczypospolitej Polskiej od trzech lat oraz posiada kartę kredytową.
 6. Reklamacje
  Reklamacje zawierające dane identyfikacyjne oraz kontaktowe wraz z opisem reklamowanej usługi, należy składać na adres poczty elektronicznej: biuro@newrent.pl. Odpowiedź na reklamację będzie udzielona pocztą elektroniczną na adres e-mail lub telefonicznie w terminie 14 dni od jej otrzymania.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002r. ( Dz.U.2002 nr 144, poz. 1204 ze. zm. ) Oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa