Regulamin korzystania z konta użytkownika

Niniejszy regulamin określa zasady założenia oraz korzystania z konta użytkownika portalu www.newrent.pl.

 1. Definicje

  Regulamin – niniejszy regulamin. Regulamin niniejszy określa ogólne zasady funkcjonowania i korzystania z Konta Użytkownika Portalu oraz warunki korzystania z usług dostępnych dla Użytkownika posiadającego Konto. Regulamin udostępniony jest przez Usługodawcę nieodpłatnie przed zawarciem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, a także na żądanie Użytkownika w taki sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik.Portal newrent.pl – strona internetowa udostępniona za pośrednictwem sieci Internet dostępna pod adrem www.newrent.pl, której administratorem jest New Rent sp. j

  Administrator/Usługodawca – podmiot administrujący Portalem oraz udostępniający usługę Konta –  New Rent sp. j  z siedzibą we Wrocławiu (50-541), al. Armii Krajowej 6c/7, NIP: 8992789784, REGON 364357303

  Konto – zbiór przekazanych przez użytkownika danych i ustawień związanych z działaniem usług w ramach Portalu wymagających zalogowania.

  Profil – zbiór informacji, danych, przekazywanych dobrowolnie przez Użytkownika w procesie zakładania Konta.

  Użytkownik – osoba fizyczna, rejestrująca się w Portalu i tym samym aktywująca usługę Konta.

 2. Konto
  Konto użytkownika jest bezpłatną i dobrowolną usługą, dostępną po zarejestrowaniu się. Umożliwia korzystanie z funkcji portalu newrent.pl , w tym dokonywanie rezerwacji terminów wynajmu pojazdów. Konto może być założone wyłącznie przez osobę fizyczną.
 3. Rejestracja i logowanie
  Warunkiem założenia Konta jest przejście przez Użytkownika procedury rejestracji polegającej na wypełnieniu formularza rejestracyjnego poprzez podanie: imienia, nazwiska, numeru telefonu, adresu e-mail oraz zaakceptowaniu treści niniejszego Regulaminu. Użytkownik otrzymuje następnie link aktywacyjny na podany adres-email. Po kliknięciu na link konto jest aktywowane. Podane dane w postaci adres e-mail i hasła będą służyły Użytkownikowi do logowania się do Konta. Użytkownik powinien chronić wskazane przy rejestracji hasło i nie udostępniać go osobom trzecim.
 4. Odpowiedzialność
  Za sposób korzystania z Konta przez Użytkownika odpowiedzialny jest Użytkownik. Użytkownik nie jest upoważniony do korzystania z danych dostępowych do Konta innego Użytkownika.
 5. Zawarcie umowy/odstąpienie
  Umowa o korzystanie z Konta, zostaje zawarta pomiędzy Użytkownikiem i Usługodawcą. Umowa jest regulowana niniejszym Regulaminem i wchodzi w życie wraz z zakończeniem procesu rejestracji. Użytkownik ma prawo wypowiedzieć umowę o korzystanie z usługi Konta w dowolnym czasie, bez podania przyczyny, ze skutkiem natychmiastowym. W takim przypadku Użytkownik powinien usunąć swoje Konto.
 6. Dane osobowe
  1. Administratorem danych osobowych jest New Rent sp. j .  z siedzibą we Wrocławiu (50-541), al. Armii Krajowej 6c/7, NIP: 8992789784, REGON 364357303
  2. Usługodawca traktuje ochronę prywatności, w tym ochronę danych osobowych Użytkowników priorytetowo i dokłada wszelkich starań, aby prywatność ta była chroniona. Usługodawca stosuje wszelkie środki ostrożności, aby przekazywane mu przez Użytkowników dane osobowe były chronione przed utratą, zniszczeniem, ujawnieniem, dostępem osób niepowołanych lub niewłaściwym ich wykorzystaniem. Usługodawca przetwarza dane osobowe na wskazanych w niniejszym dokumencie zasadach i w zakresie, w jakim dane te zostały Usługodawcy udostępnione przez Użytkownika. Wszelkie dane osobowe Użytkowników przetwarzane są zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczna (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 173, poz. 1808, z 2007 r. Nr 50, poz. 331) oraz ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2014 poz. 1182 z późn. zm.).
  3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konieczne w celu prawidłowej realizacji usługi Konta.
  4. Usługodawca może przetwarzać dane osobowe Użytkowników, o których mowa w pkt 3 powyżej, w prawnie usprawiedliwionym celu Usługodawcy oraz w innych celach przewidzianych obowiązującymi przepisami prawnymi, a także za uprzednią zgodą Użytkownika (o ile taka zgoda zostanie przez niego wyrażona) może wykorzystywać podane przez Użytkownika dane osobowe w innych celach (stosownie jednak do zakresu wyrażonej przez Użytkownika zgody). Ponadto odrębna zgoda Użytkownika niezbędna jest także w celu przesyłania przez Usługodawcę informacji handlowej, w tym także Newsletterów, dotyczącej produktów lub usług Usługodawcy, a także jego partnerów (zgoda ta ma charakter opcjonalny).
  5. Dane Użytkowników nie są przez Usługodawcę sprzedawane, ani użyczane do żadnych celów jakiejkolwiek stronie trzeciej. Takie czynności mogą być dokonywane przez Usługodawcę jedynie za uprzednim wyraźnym zezwoleniem Użytkownika.
  6. Przetwarzanie danych osobowych Użytkowników może być powierzane w ramach odpowiedniej umowy podmiotowi trzeciemu w trybie art. 31 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
  7. Każdemu Użytkownikowi, który udostępnił Usługodawcy swoje dane osobowe przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich poprawienia. Podawanie danych osobowych jest dobrowolne. Użytkownikom Portalu przysługują wynikające z przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U.2014 poz. 1182 z późn. zm.) uprawnienia informacyjno-kontrolne, korekcyjne, a także zakazowe w szczególności prawo do wniesienia pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych ze względu na swoją szczególną sytuację, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych w sytuacjach w przepisach określonych.
  8. Wszelkie zgody wyrażone przez Użytkownika dotyczące przetwarzania jego danych osobowych oraz zgoda dotycząca przesyłania informacji handlowych mogą być w każdej chwili odwołane poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji w panelu Profilu lub wysłanie wiadomości e-mail na adres redakcja@komputerswiat.pl z adresu e-mail, na który założono Konto.
  9. Usługodawca ma prawo i obowiązek udzielić informacje o posiadanych danych osobowych Użytkowników organom państwa, uprawnionym do ich otrzymania na podstawie odrębnych przepisów prawa, na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań.
  10. Portal korzysta z tzw. cookies aby lepiej spełniać oczekiwania Użytkowników. Można zablokować zapisywanie cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Ponadto, dla zapewnienia sprawnego korzystania z usługi oraz lepszego dopasowania reklamy do Użytkownika i jego zainteresowań używamy także innych niż cookies technologii np. Local Storage. Szczegółowe informacje dotyczące plików Cookies oraz innych technologii znajdują się w polityce New Rent sp. j dotyczącej cookies oraz innych technologii.