Polityka prywatności

Wyszukaj samochód i rezerwuj
§1

Wszelkie materiały lub informacje Strony ujawniającej zarówno handlowe, finansowe, techniczne, technologiczne, prawnie chronione i inne, zwane dalej ,, Informacjami poufnymi” ujawnione Odbiorcy w formie ustnej, pisemnej lub w jakikolwiek inny sposób, zapisane w jakiejkolwiek formie i jakimkolwiek nośniku informacji ( w tym między innymi w formie prezentacji, rysunków, filmów, dokumentów, w formie elektronicznej) w związku z realizacją usługi wynajmu pojazdów, Odbiorca zobowiązuje się:

 1. Zachować w poufności;
 2. Wykorzystać wyłącznie w celu realizacji Umowy;
 3. Nie przekazywać ani nie ujawniać, bez każdorazowej uprzedniej pisemnej zgody Strony Ujawniającej, żadnej osobie z wyjątkiem:
  1. Pracowników Odbiorcy wyznaczonych do realizacji Umowy, który potrzebuje takich informacji w związku z jej realizacją, pod warunkiem podpisania Zobowiązania o zachowaniu poufności,
  2. Biegłych rewidentów Odbiorcy, jak również wszelkich innych osób lub organów uprawnionych lub zobowiązanych do posiadania dostępu do Informacji Poufnych w związku z działalnością Odbiorcy,
  3. Przypadków, w których Odbiorca jest zobowiązany do takiego ujawnienia przez sąd lub w przypadku ustawowego obowiązku takiego ujawniania, z zastrzeżeniem, że Odbiorca dołoży właściwych starań w celu uprzedniego pisemnego poinformowania strony ujawniającej przed dokonaniem takiego ujawnienia,
  4. Osób trzecich zaangażowanych przez Odbiorcę do realizacji Umowy; wówczas Odbiorca bierze na siebie odpowiedzialność za przekazywanie Informacji Poufnych osobom trzecim. Osoby podpisują Zobowiązanie o zachowaniu poufności.
 4. Zapewnić ( przed ujawnieniem Informacji Poufnych), by wszelkie osoby i organy, o których mowa w pkt 3, były świadome poufnego charakteru informacji Strony Ujawniającej oraz nałożyć na nie obowiązek zachowania poufności na warunkach niniejszej Umowy;
 5. Nie wykorzystywać i nie rozpowszechniać Informacji Poufnych w ramach swojej działalności, z wyjątkiem wykorzystywania lub rozpowszechniania wyłącznie w zakresie koniecznym dla realizacji celów Umowy;
 6. Dołożyć odpowiednich starań w celu zapewnienia i utrzymywania odpowiednich środków zabezpieczających ochronę Informacji Poufnych przed dostępem i bezprawnym wykorzystywaniem przez osoby nieuprawnione.

 

§2

Obowiązek zachowania poufności, o którym mowa w §1, nie stosuje się:

 1. Do jakiejkolwiek części Informacji Poufnych, w stosunku do których Odbiorca może wykazać, iż informacje takie:
  1. Są lub stały się publicznie znane bez winy Odbiorcy lub;
  2. Zostały zgodnie z prawem otrzymane od niezależnej osoby trzeciej bez obowiązku zachowania poufności, lub;
  3. w dacie ich ujawnienia przez Stronę Ujawniającą jakiejkolwiek osobie trzeciej bez ograniczeń w zakresie poufności.

 

§3

Wszelkie materiały zawierające Informacje Poufne przekazane lub otrzymane od Strony Ujawniającej, zwane dalej Materiałami, w tym między innymi dane utrwalone na tradycyjnych lub elektronicznych nośnikach informacji, instrukcje obsługi, specyfikacje, schematy działania, spisy programów, wydruki danych, stanowią i pozostają własnością Strony Ujawniającej i nie mogą być kopiowane w całości lub w części bez wyraźnej zgody Strony Ujawniającej. Wszelkie kopie Materiałów stanowią własność Strony Ujawniającej oraz muszą zawierać stosowną informację lub oznaczenie dotyczące praw autorskich lub innych praw, jakie zostały umieszczone na oryginale.